Dierenmishandeling

Het verbod op dierenmishandeling geldt voor alle dieren en staat grotendeels geregeld in de Wet dieren. Het Besluit houders van Dieren geeft een aanvulling op het verbod hierop en in het Wetboek van Strafrecht staan nog een paar delicten die ook onder dierenmishandeling kunnen vallen. Voor wilde dieren staat ook het een en ander geregeld in de Flora- en faunawet. Deze laatste categorie wordt echter verder behandeld als wildlife crime.


Definitie van dierenmishandeling

Een definitie van dierenmishandeling valt te vinden in artikel 2.1 van de Wet dieren.

Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen.

Art. 2.1 lid 1 Wet dieren

Deze definitie geeft niet duidelijk aan wanneer iets precies dierenmishandeling is. In hetzelfde artikel staan daarom een aantal gedragingen aangegeven die sowieso onder dit verbod vallen.

Tot de in het eerste lid verboden gedragingen worden in ieder geval gerekend:

 • een dier arbeid doen verrichten die kennelijk zijn krachten te boven gaat of waartoe het uit hoofde van zijn toestand ongeschikt is;
 • een koe met overvolle uier vervoeren of op een markt of openbare verkoping ten verkoop houden;
 • bij de verlossing van een koe gebruikmaken van dierlijke trekkracht of van een niet daarvoor toegelaten krachttoestel, en
 • een hond als trekkracht gebruiken met uitzondering van de sledehondensport, voor zover toegelaten.

Art. 2.1 lid 2 Wet dieren

Dit rijtje is incompleet, dat erkent de wet. Daarom kan er via een algemene maatregel van bestuur meer gedragingen worden aangewezen die onder dit verbod vallen. Dit is gedaan in artikel 1.3 van het Besluit houders van dieren.

Als gedragingen als bedoeld in artikel 2.1, derde lid, van de wet worden aangewezen:

 • het zich ontdoen van een dier;
 • het schoppen van een dier;
 • het zodanig slaan van een dier dat dit letsel ten gevolge heeft;
 • het onderwerpen van een dier aan een explosieve, bijtende of brandende stof;
 • het weiden van een dier op niet beweidbaar land of, anders dan voor korte duur, weiden op slecht beweidbaar land;
 • het zich vervoeren of verplaatsen, het zich laten vervoeren of laten verplaatsen of een ander doen vervoeren of doen verplaatsen op een dier of in of op een vervoermiddel dat wordt voortbewogen door een dier, indien dat vervoeren of verplaatsen de krachten van dat dier kennelijk te boven gaat, of indien het dier daartoe niet geschikt is.

Art. 1.3 Besluit houders van dieren

Daarnaast stelt de Wet dieren dat er ook sprake is van dierenmishandeling als een dier in nood niet de nodige zorg krijgt.

Een ieder verleent een hulpbehoevend dier de nodige zorg.

Art. 2.1 lid 6 Wet dieren


Verboden die onder dierenmishandeling vallen

Op verschillende plekken in de Wet dieren en het Wetboek van Strafrecht staan verboden opgenomen die onder dierenmishandeling kunnen vallen. Het gaat hierbij om het volgende rijtje:

 • verbod op het doden van (bepaalde) dieren (diersoorten)
 • verbod op het organiseren van, deelnemen aan, of aanwezig zijn bij dierengevechten
 • verbod op ontuchtige handelingen met dieren
 • verbod op het vernielen van dieren

Klik hier voor een uitgebreide uitleg van deze verboden.

Advertenties